DLACZEGO AKCELERATOR?

Polska stoi przed szansą wejścia do czołówki peletonu najbardziej zaawansowanych technologicznie krajów (w zakresie blockchain). W zakresie kryptowalut, polski rynek i start-upy na nim działające do niedawna był jeszcze jednym z najbardziej rozwiniętych w Europie i w pierwszej dziesiątce na świecie.

Istnieje ryzyko „drenażu mózgów” z zakresu blockchain do innych krajów, czy zakładanie startupów technologicznych za granicą (jak było w przypadku wielu firm kryptowalutowych). Jeśli tak się stanie, nasz kraj będzie zmuszony do imitacji, a nie innowacji; zamiast tworzyć nowe technologie – będzie je importował. Stąd powstał pomysł utworzenia akceleratora technologii blockchain w Polsce.

GENEZA

15 lipca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło konkurs na tworzenie akceleratorów w ramach swojego, pilotażowego programu e-Pionier.

Celem nowej inicjatywy NCBR jest pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce. Będzie to pierwszy w Polsce program zakładający finansowanie powstawania rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych.

Pod koniec lipca 2016 r. jeden z liderów powołanego przez Minister Cyfryzacji Annę Streżyńską Strumienia „Blockchain i Kryptowaluty” Tomasz Kibil z firmy EY zgłosił pomysł utworzenia inkubatora / akceleratora technologii blockchain. W jego ramach miałyby być inkubowane i wspierane pomysły zastosowania tej technologii do późniejszego, ewentualnego zastosowania w administracji i biznesie.

 

15 września Instytut Wiedzy i Innowacji we współpracy z BioInfoBankiem złożył do NCBiR wniosek o dofinansowanie utworzenia akceleratora. 15 listopada NCBiR ogłosił listę rankingową, na której – wśród wniosków, które zostały rekomendowane do dofinansowania – znalazł się Polski Akcelerator Technologii Blockchain. 7 grudnia NCBiR podjął decyzję o zakwalifikowaniu projektu do otrzymania grantu.

 

28 listopada 2016 r. wnioskodawcy ww. projektu, tj. Instytut BioInfoBank oraz Instytut Wiedzy i Innowacji zawiązały specjalną spółkę celową o nazwie Blockchain Technologies sp. z o.o. na potrzeby ww. Akceleratora. Projekt ma być realizowany w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 31. grudnia 2019 r.

ZAŁOŻYCIELE

BioInfoBank sp. z .o.o. został założony w 1999 r. Głównym celem stworzenia tej jednostki naukowej było umożliwienie realizowania badań aplikacyjnych nakierowanych na komercjalizację. W ramach instytutu powstało ponad 100 publikacji naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach, takich jak: “Nature”, “Science” czy “Cell”. Publikacje te mają ponad 8000 cytowań. Pracownicy instytutu uczestniczyli w kilkunastu projektach finansowanych w ramach FP5, FP6 i FP7.

Więcej

W rezultacie badań prowadzonych w instytucie stworzono nowoczesne technologie bioinformatyczne, które nadawały się do komercjalizacji, co przeprowadzano w formie tworzenia spółek typu spin-off w Polsce.
W 2007 r. BioInfoBank powołał fundusz kapitału zalążkowego BIB Seeed Capital sp. z o.o. w celu rozwoju spółek w branżach powiązanych z bioinformatyką. BIB Seed Capital zainwestował prawie 20 milionów zł w 7 spółek na wczesnym etapie rozwoju. Jedna ze stworzonych spółek jest notowana na GPW i osiągnęła wycenę ponad miliarda zł.

Instytut jest niepubliczną jednostką badawczą (w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki) specjalizującą się w problematyce innowacyjności i gospodarki wiedzy. Jest organizacją non-profit nie prowadzącą działalności gospodarczej.
Założony został w 2006 r. Skupia ok. 30 ekspertów z różnych ośrodków naukowych i instytucji w kraju i zagranicą.

Więcej

Współpracuje z uczelniami. Prowadzi:
– działalność naukową (w tym badania nad kryptowalutami),
– projekty rozwojowe (w tym dot. zastosowań blockchain),
– działalność edukacyjną (m.in. dla startupów),
– a także publikacyjną.
Instytut doradza też naukowcom w zakresie komercjalizacji wyników ich prac naukowych, a także firmom w zakresie zwiększenia ich innowacyjności. Jest członkiem Mazowieckiego Klastra ICT i Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.
Projekty Instytutu realizowane są głównie za pomocą zamówień zleconych przez ministerstwa i inne instytucje publiczne (urzędy marszałkowskie, agencje rządowe, instytuty badawcze).

CELE

Celem Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain jest realizowanie projektów blockchainowych na rzecz szeroko rozumianych instytucji publicznych w Polsce, m.in. ministerstw, urzędów, szpitali, czy firm infrastruktury krytycznej. W ciągu trzech lat mają powstać minimum 3 MVP. Będą one przygotowane przez zespoły interdyscyplinarne składające się łącznie z 60 osób.

 

Projekt ePionier NCBR to pierwszy w Polsce program zakładający wykorzystanie modelu zamówień przedkomercyjnych (prawo w tym zakresie weszło w życie pod koniec lipca 2016 r.). W jego ramach możliwe jest zamawianie produktów / usług, których jeszcze nie ma na rynku, a będą wytworzone w czasie prac B+R. Jedną z kluczowych kwestii, na które zwraca uwagę NCBR, to istnienie popytu na proponowane rozwiązania technologiczne. Musi być to potwierdzone minimum listami intencyjnymi z szeroko rozumianych instytucji publicznych.

NASZE MOCNE STRONY

Silny zespół i unikalna technologia

 1. Współzałożycielem Akceleratora jest najlepszy w kraju, niepubliczny instytut naukowo-badawczy („kategoria A” MNiSW). Jest jedyną w kraju jednostką projektującą własne mikroprocesory. Na podstawie tych projektów wyprodukowanych zostało kilka milionów układów scalonych na potrzeby autoryzacji transakcji w sieci blockchain przy wykorzystaniu tzw. „dowodu pracy” (PoW).
 2. Szefem ww. instytutu jest 30. najczęściej cytowany naukowiec w Polsce (wg Google Scholar).
 3. Jego jedna z inwestycji zaowocowała powstaniem spółki notowanej na GPW o wartości ponad 1 mld zł. Kolejne firmy przygotowują się do wejścia na parkiet.
 4. Szefem drugiego ze współzałożycieli Akceleratora jest profesor ekonomii, stypendysta jednych z najlepszych uczelni w Europie i za granicą, lider biznesowy w ramach Strumienia „Blockchain i kryptowaluty” – jedynego w kraju gremium skupiającego kilkudziesięciu ekspertów blockchain.
 5. Posiadamy własne centrum obliczeniowe o wartości prawie 3 mln zł służące do testowania algorytmów kryptograficznych umożliwiających obliczanie funkcji skrótu SHA256 w blockchainach opartych na „dowodzie pracy”. Jest w nim kilka tysięcy niezależnych urządzeń. Sprzęt ten umożliwia badanie różnych efektów zachowania się niezależnych węzłów rozproszonych rejestrów danych. Może być wykorzystany do zabezpieczania prywatnych łańcuchów bloków.
 6. Pracujemy nad własnymi blockchainami. Z reguły projekty te prowadzone są przez międzynarodowe zespoły programistyczna składające się niekiedy z dziesiątków osób. Po wielu miesiącach kodowania kończymy (początek 2017 r.) prace nad jednym z nich. Drugi zaś jest zaprojektowany i współtworzony z myślą o zastosowaniach w instytucjach finansowych.

Duże doświadczenie w IT

 1. Wspieramy powstanie ekosystemu technologii blockchain w Polsce – jesteśmy w centrum tej społeczności. Zespół tworzący Akcelerator działa w ramach Strumienia „Blockchain i kryptowaluty” programu kilku ministerstw pt. „Od papierowej do cyfrowej Polski”, który jest częścią „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” aktualnego rządu RP.
 2. Bierzemy udział w konsultacjach społecznych nad prawem w zakresie IT oraz nad dużymi, rządowymi projektami IT.
 3. Współpracownicy Akceleratora pracowali przy wielu wdrożeniach systemów IT w największych firmach w Polsce oraz w projektach okołowdrożeniowych w kraju i na świecie.
 4. Mamy doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi: polskimi, unijnymi i azjatyckimi.
 5. Doradzaliśmy w zakresie innowacji i IT setkom firm w kraju i za granicą.
 6. Współpracujemy z uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi w Polsce i za granicą.

Dobra znajomość branży i startupów

 1. Nasi ludzie to eksperci z zakresu kryptografii i technologii blockchain.
 2. Od lat współrozwijamy środowisko kryptowalutowe w Polsce. Mamy dobre relacje ze wszystkimi, większymi firmami tego rynku.
 3. Mamy doświadczenie w zakładaniu i wspieraniu startupów, w tym kryptowalutowych w kraju i zagranicą. Doświadczenie w mentoringu na rzecz startupów.
 4. Doświadczenie w prowadzeniu inkubatora e-biznesu, funduszy seed capital i spółek inwestycyjnych.
 5. Największe w kraju doświadczenie w zakresie szkoleń na temat blockchain. Organizacja i udział w setkach konferencji naukowych, w szkoleniach i hackatonach dla startupów technologicznych.
 6. Autorstwo wielu publikacji naukowych oraz opracowań dla start-upów i firm z branży nowych technologii.