OFERTA

Akcelerator prowadzi nabór projektów opartych o technologię blockchain podczas ogłaszanych z odpowiednim wyprzedzeniem tur rekrutacji. Zespoły chcące zostać objęte akceleracją muszą przejść przez kolejne etapy rekrutacji, rozpoczynającej się od wypełnienia znajdującego się poniżej formularza.
Wybrane projekty zawrą z Akceleratorem umowę akceleracji, w której dokładnie określone zostaną jej zasady. Oprócz wsparcia mentorskiego realizowanego przez zespół ekspertów (składający się z przedstawicieli biznesu, naukowców, prawników oraz informatyków) wybrane projekty otrzymają środki finansowe. W zależności od specyfiki projektu środki i spełnienia określonych wymagań pozyskane środki będą pochodzić albo od NCBiR w ramach programu e-Pionier albo od funduszy venture capital.

CO OFERUJEMY?

WYNAGRODZENIE

MENTORING

DOSTĘP DO KNOW-HOW I SPRZĘTU

Przewidujemy wsparcie przynajmniej 60 członków zespołów interdyscyplinarnych w trakcie trwania naszego projektu (3 lata). Zespół interdyscyplinarny otrzyma od Akceleratora wynagrodzenie dla jego członków w formie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia lub umowy o dzieło). Zgodnie z zasadami programu ePionier, nie jest możliwe zawieranie umów o pracę, a także rozliczanie się na podstawie faktur (np. wystawianych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą).

Zespoły interdyscyplinarne zawrą umowy z Akceleratorem umowy regulujące prawa i obowiązki wynikające z udziału w projekcie.

Prawidłowość wydatkowania środków będzie zbadana m.in. przez audyt przeprowadzony w trakcie realizacji projektu.

Funkcjonowanie Akceleratora i zespołów interdyscyplinarnych będzie wspierane przez uczestników Strumienia „Blockchain i kryptowaluty” funkcjonującego w ramach programu Paperless & Cashless. Zespoły uzyskają zatem też wsparcie w postaci szerokiego rodzaju doradztwa (technicznego, biznesowego, prawnego). Będą one wspierane przez osoby zajmujące się m.in. marketingiem, PR, nauką, prawem, przez doświadczonych startupowców kryptowalutowych. Będą to mentorzy projektu lub – w przypadku konieczności systematycznego, trwałego zaangażowania – inne osoby wspierające prace zespołu, które wejdą w jego skład.

W projekcie będzie użytkowane specjalistyczne centrum obliczeniowe potrzebne do autoryzacji transakcji  w sieci blockchain. Sprzęt ten został wniesiony do spółki Akceleratora przez jednego z jej udziałowców.

Ponadto, startupy będą miały możliwość wykorzystania zaawansowanej wiedzy na temat technologii blockchain, w tym własnych, unikalnych w skali światowej – rozwiązań programistycznych.

Jakie projekty nas interesują?

Kryteria oceny projektów wybieranych do realizacji

 

1.Kryteria formalne (wymogi NCBR)

1. W efekcie realizacji projektu wsparty zostanie zespół interdyscyplinarny.

2. Zespół stworzy innowacyjną technologię lub produkt pozostający w fazie MVP w ramach PCP.

3. Projekt ma odpowiadać na problem zgłoszony przez instytucję publiczną. Ma to zostać udokumentowane umową ramową, listem intencyjnym lub innym dokumentem.

4. Dokument wspomniany powyżej ma zawierać zgodę instytucji publicznej na testowanie wypracowywanego rozwiązania w środowisku docelowym.

5. Powyższy dokument ma zawierać wyrażenie woli instytucji publicznej na współpracę w trakcie iteracyjnego dochodzenia do rozwiązania w ramach grantu.

6. Nowa technologia lub produkt w fazie MVP będą poddane walidacji/testom w środowisku docelowym instytucji publicznych.

7. Wymagane jest krótkie streszczenie problemu, uzasadnienie jego unikalności oraz opisanie oczekiwanego wsparcia ze strony środków UE.

2.Kryteria techniczne

8. Wykonalność techniczna projektu (przy obecnie istniejącym stanie technologii, bez konieczności prowadzenia badań naukowych).

9. Wykonalność projektu w okresie trwania realizacji, przy czym MVP ma powstać do końca 2018 r.

10. Projekt ma przewidywać zastosowanie technologii blockchain.

11. Zastosowanie blockchaina ma rozwiązywać realnie istniejący problem w sposób, który jest lepszy technicznie od przypadku zastosowania tradycyjnych technologii.

 

3.Kryteria finansowe i organizacyjne

12. Projekt zapewnia szanse na komercjalizację MVP po zakończeniu realizacji dotacji.

13. Projekt zapewnia szanse na wdrożenie w instytucjach publicznych.

14. Zastosowanie blockchaina ma rozwiązywać realnie istniejący problem w sposób, który jest bardziej efektywny ekonomicznie od sytuacji zastosowania tradycyjnych technologii.

 

Dokumenty i prezentacje

– Lean canvas (najlepiej wg szablonu przyjętego przez Akcelerator).

– Prezentacja projektu na spotkaniu/spotkaniach z zespołem Akceleratora.

Regulamin programu.

 

CO PÓŹNIEJ?

Efektem finalnym prac zespołu interdyscyplinarnego ma być wytworzenie MVP i jego komercjalizacja. Akcelerator w procedurze komercjalizacji wyników badań będzie obejmował maksymalnie 20% wartości praw intelektualnych udziałów w wytworzonych rozwiązaniach.

Po wytworzeniu MVP i zrealizowaniu testów w środowisku docelowym możliwe będzie dokonanie przez instytucję publiczną zamówienia na zasadach zamówień przedkomercyjnych w celu opracowania prototypu do w pełni skalowalnego rozwiązania.

Na tym etapie możliwe będzie pozyskanie zewnętrznych inwestorów, gdyż zarówno strona podaży (dostępna technologia), jak i popytu (zainteresowana instytucja) będzie już istniała. W tej fazie projektu najchętniej pojawiają się fundusze VC. Możliwe byłoby również pozyskanie przez spółkę celową kredytu bankowego (ryzyko niepowodzenia projektu zostało zniwelowane w trakcie prac B+R), a także wejście na giełdę.